HEAT MVMNT
Enter um zu suchen

Data policy (NL)

Gebruik van onze mobiele app

§ 1 Algemeen

(1) Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en behandelen deze vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming alsook deze aanwijzingen inzake gegevensbescherming. Deze aanwijzingen inzake de gegevensbescherming gelden voor onze mobiele app HEAT MVMNT die u op uw mobiele eindapparaat kunt installeren. Hierin wordt nadere toelichting gegeven over de aard, het doel en de omvang van de verzameling en het gebruik van persoonsgegevens in het kader van het app-gebruik. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die aan u als persoon kunnen worden gerelateerd, zoals naam, adres, e-mailadressen, gebruiksgedrag. We willen erop wijzen dat de gegevensoverdracht via internet beveiligingsproblemen kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

(2) Verwerkingsverantwoordelijke volgens art. 4, lid 7 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU is

ALH Unity GmbH
Lindenstraße 9-11
67433 Neustadt
Duitsland
Tel.: +49 6321 9540707
E-mail: info@heat-mvmnt.de

(3) Onder voorbehoud van afwijkende of concrete informatie in deze aanwijzingen inzake gegevensbescherming worden de door deze app verzamelde persoonsgegevens opgeslagen totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervalt. Indien er sprake is van een wettelijke verplichting ten aanzien van het bewaren van de gegevens of een andere wettelijk erkende reden voor het opslaan ervan (bijv. gerechtvaardigd belang), dan worden de betreffende persoonsgegevens niet verwijderd voordat de desbetreffende reden voor bewaring niet meer van toepassing is.

(4) De verwerking van persoonsgegevens is alleen toegestaan indien er een effectieve rechtsgrondslag voor de verwerking van die gegevens bestaat. Wanneer wij uw gegevens verwerken, gebeurt dit regelmatig op basis van uw toestemming conform art. 6 lid 1 alinea 1 punt a AVG (bijv. bij het gebruik van de push-functie), met het oog op het nakomen van de overeenkomst volgens art. 6 lid 1 alinea 1 punt b AVG (bijv. bij het gebruik van in-app-aankopen of het gebruik van overige app-functies waarvoor moet worden betaald), om te voldoen aan een wettelijke verplichting conform art. 6 lid. 1 punt c AVG (bijv. bewaren van factuurdocumenten) of op grond van gerechtvaardigde belangen volgens art. 6 lid 1 alinea 1 punt f AVG die altijd tegen uw belangen worden afgewogen (bijv. bij het bepalen van commissie in samenhang met affiliatie-links). De relevante rechtsgrondslagen worden evt. op een aparte plek in het kader van deze aanwijzingen inzake gegevensbescherming verduidelijkt.

(5) Deze app maakt om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen voor alle externe communicatie (bijv. zoekopdrachten) gebruik van encryptie. Door deze encryptie wordt er voorkomen dat de gegevens die u verzendt ook door onbevoegde derden kunnen worden gelezen.

(6) Als u via e-mail contact met ons opneemt, wordt uw e-mailadres en, indien deze door u worden aangegeven, uw naam en uw telefoonnummer door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. De in dit verband beschikbaar wordende gegevens wissen wij, nadat opslag hiervan niet meer nodig is, of wij beperken de verwerking ervan indien er sprake is van wettelijke bewaringsplichten.

(7) Indien wij voor afzonderlijke functies van ons aanbod op door ons opgedragen dienstverleners terugvallen of uw gegeven voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen wij u onderstaand en détail in kennis stellen van de betreffende processen. Hierbij noemen wij ook de vastgelegde criteria voor de duur van de opslag. Deze dienstverleners zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en gemachtigd, aan onze instructies gebonden en worden regelmatig gecontroleerd. Voor zover onze dienstverleners of partners hun zetel in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) hebben, informeren wij u over de gevolgen van deze kwestie in de beschrijving van het aanbod.

(8) Wij behouden ons het recht voor om deze aanwijzingen inzake gegevensbescherming met inachtneming van de wettelijke richtlijnen te allen tijde te wijzigen.

§ 2 Uw rechten

(1) Hieronder informeren wij u over uw rechten in de hoedanigheid van betrokkene conform art. 15 AVG. Deze rechten kunt u te allen tijde waarnemen en om die reden contact met ons opnemen. Indien u deze rechten tegenover ons opeist, zullen wij deze uitvoerig met inachtneming van de hiermee in verband staande wettelijke eisen en verplichtingen verifiëren. Hiervoor zullen wij evt. naar verdere informatie vragen. De resultaten van onze controle evenals onze aanpak voor het nakomen van uw aanvraag zullen wij u uitvoerig toelichten. Hierbij is het mogelijk dat wij uw wensen niet geheel in de door u gewenste wijze kunnen vervullen. Dit mag u er niet van weerhouden, uw rechten tegenover ons op te eisen of bij ons dienaangaande na te vragen. Met genoegen beantwoorden wij al uw vragen.

(2) Recht van inzage
U hebt het recht om te allen tijde van ons informatie te verlangen of en welke gegevens ten aanzien van uw persoon door ons worden verwerkt. Dit omvat ook informatie over de doelen van de verwerking, evt. over ontvangers, voor die wij gegevens van u openbaar hebben gemaakt, de geplande opslagduur en evt. informatie ten aanzien van de herkomst van deze gegevens, voor zover wij deze niet direct bij u mochten hebben verzameld. Daarenboven hebt u recht op een eenmalige kosteloze kopie van uw persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen. Voor het vervaardigen van verdere kopieën behouden wij ons het recht voor om redelijke administratiekosten in rekening te brengen.

(3) Recht op rectificatie
U hebt het recht om van ons de rectificatie te verlangen van onjuiste gegevens die wij ten aanzien van uw persoon hebben opgeslagen. Dit omvat ook het recht op het aanvullen van onvolledige persoonsgegevens.

(4) Recht op gegevenswissing
U hebt het recht om van ons de verwijdering te verlangen van gegevens die wij ten aanzien van uw persoon hebben opgeslagen. Voor zover wij gegevens van u mochten hebben gepubliceerd, valt hieronder ook onze plicht om in het kader van het "recht op vergetelheid" conform art. 17 lid 2 AVG met inachtneming van de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten uw verzoek tot het wissen van iedere koppeling naar deze gegevens evenals kopieën resp. reproducties van deze gegevens betreffend aan verdere voor de verwerking van deze openbaar gemaakte persoonsgegevens verwerkingsverantwoordelijken door te geven.

(5) Recht op beperking van de verwerking
U hebt het recht om van ons de beperking van de verwerking te verlangen van gegevens die wij ten aanzien van uw persoon hebben opgeslagen. Hierna is een verwerking van deze gegevens alleen nog met uw toestemming of met enkele, wettelijk vastgelegde doelen mogelijk.

(6) Recht op bezwaar tegen de verwerking
Voor zover wij de verwerking van uw persoonsgegevens op de belangenafweging steunen, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is het geval als de verwerking in het bijzonder niet voor het nakomen van een overeenkomst met u noodzakelijk is, wat door ons steeds bij de volgende beschrijving van de functies wordt weergegeven. Bij de uitoefening van een dergelijk bezwaar vragen wij om een verklaring ten aanzien van de redenen, waarom wij uw persoonsgegevens niet zoals door ons uitgevoerd zouden verwerken. In het geval van een gefundeerd bezwaar verifiëren wij de stand van zaken en zullen wij de gegevensverwerking stopzetten resp. aanpassen of u onze dwingende te beschermen gronden aantonen, op grond waarvan wij de verwerking voortzetten.

Uiteraard kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden en data-analyse. Met betrekking tot uw reclame-gerelateerd bezwaar kunt u ons via de onder § 1 nr. (2) vermelde contactwegen informeren.

(7) Recht op intrekken van een gegevensbeschermingsrechtelijke toestemming
Indien u een toestemming voor de verwerking van uw gegevens gegeven hebt, kunt u deze te allen tijde intrekken. Een dergelijke intrekking beïnvloedt de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens, nadat u deze tegenover ons hebt uitgesproken.

(8) Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U hebt het recht om gegevens ten aanzien van uw persoon, die u aan ons beschikbaar hebt gesteld, door ons in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat voor de overdracht aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te verkrijgen. Dit behelst op uwer verzoek en met inachtneming van de beschikbare technische mogelijkheden ook de directe overdracht door ons aan de andere verwerkingsverantwoordelijke.

(9) Recht op indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit
U hebt te allen tijde het recht om bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit uw beklag te doen over onze verwerking van gegevens ten aanzien van uw persoon.

§ 3 Verzamelen van persoonsgegevens bij gebruik van onze mobiele app

(1) Bij het downloaden van de mobiele app wordt de benodigde informatie naar de App Store verzonden, in het bijzonder de gebruikersnaam, het e-mailadres en het klantnummer van uw account, het tijdstip van de download, betalingsinformatie en het unieke toestel-identificatienummer. Wij hebben geen invloed op deze gegevensverzameling en zijn er niet verantwoordelijk voor. Wij verwerken de gegevens alleen voor zover dit nodig is voor het downloaden van de mobiele app naar uw mobiele eindapparaat.

(2) Bij het gebruik van de mobiele app verzamelen wij de hieronder beschreven persoonsgegevens om comfortabel gebruik van de functies mogelijk te maken alsook de stabiliteit en veiligheid van onze app te waarborgen. De rechtsgrondslag hiervoor is ons gerechtvaardigde belang zoals bedoeld in art. 6 lid 1 alinea 1 punt f AVG:

·       Gebruiksgegevens

·       IP-adres

·       Apparaat-ID (IMEI-nummer)

·       Uw deelnemersnummer (IMSI)

·       Uw mobiele-telefoonnummer (MSISDN)

·       Het MAC-adres (voor WLAN-gebruik)

·       De naam van uw mobiele eindapparaat

Wij bewaren deze gegevens slechts zolang als nodig is voor de vervulling van de respectieve functie of om andere technische redenen. Indien wij afzonderlijke gegevens gedurende een langere periode opslaan, gebeurt dit geanonimiseerd resp. op de hierna beschreven manier.

(3) Voor de functies van de app zijn bepaalde toegangsrechten vereist. Sommige van deze toegangen kunnen verband houden met de verwerking van persoonsgegevens. Rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is uw toestemming zoals bedoeld in art. 6 lid 1 punt a AVG:

·      Toegang tot de agendafunctie: deze toegang maakt het uitlezen, toevoegen en wijzigen van agenda-afspraken en details mogelijk alsook het verzenden van e-mails verzenden naar deelnemers van de afspraak.

Indien in het kader van deze toegangen persoonsgegevens worden opgeslagen bewaren wij deze gegevens slechts zolang als nodig is voor de vervulling van de respectieve functie of om andere technische redenen. Voor toegang tot het apparaat hebben we uw toestemming nodig die u bij het activeren van de betreffende toegang geeft. Deze toestemmingen zijn vrijwillig en kunnen te allen tijde door u worden ingetrokken door de respectievelijke toegang in de instellingen van uw apparaat te deactiveren.

Bijzondere vormen van gebruik

1. Evaluatiefunctie

(1) U kunt voor de in onze app weergegeven producten door middel van een klik op de knop "Cop / Drop" beoordelingen afgeven. De beoordelingen worden opgeslagen op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 alinea 1 punt a AVG). Hierbij wordt de toewijzing van de beoordeling aan uw eindapparaat toegekend zodat u deze later indien nodig kunt wijzigen. Het is voor andere gebruikers niet mogelijk om een beoordeling toe te wijzen.

2. Push-functie

(1) U kunt voor de app de ontvangst van zog. pushnotificaties activeren. Hiervoor maken wij gebruik van het aanbod "CleverPush" dat door de CleverPush GmbH, Brauhausstraße 15A, 22041 Hamburg, Duitsland wordt beheerd. Via onze pushnotificaties ontvangt u informatie over releases, speciale acties en ander nieuws uit de sneaker-wereld.

(2) Indien u zich wilt aanmelden voor pushnotificaties dient u de vraag van uw eindapparaat ten behoeve van het ontvangen van notificaties te bevestigen. Dit proces wordt door CleverPush gedocumenteerd en opgeslagen. Hiervoor wordt het tijdstip van aanmelding alsook een push-token resp. een apparaat-ID opgeslagen. Deze gegevens zijn enerzijds bedoeld om u de pushnotificaties te kunnen sturen en anderzijds als bewijs van uw registratie. Rechtsgrondslag voor deze verwerking is uw toestemming en dus art. 6 lid 1 alinea 1 punt a AVG.

(3) CleverPush evalueert bovendien onze pushnotificaties statisch. CleverPush kan zo herkennen of en wanneer onze pushnotificaties zijn weergegeven en aangeklikt. Dit stelt ons in staat om te bepalen in welke pushnotificaties de ontvangers geïnteresseerd zijn om toekomstige berichten af te stemmen op het vermeende interesse van alle ontvangers en zo het interesse in ons aanbod te vergroten. Rechtsgrondslag van de verwerking is steeds art. 6 lid 1 alinea 1 punt f AVG. Het toewijzen van een push-token resp. apparaat-ID aan een bepaalde persoon gebeurt alleen als wij hiertoe wettelijk verplicht zouden zijn, ter verdediging tegen claims jegens ons, indien dit als bewijsmiddel nodig is, alsook voor mogelijke vervolging van strafbare feiten.

(4) Uw toestemming voor de opslag en het gebruik van uw persoonsgegevens ten behoeve van de ontvangst van pushnotificaties kunt u te allen tijde met ingang van de toekomst intrekken. Door de intrekking van de toestemming blijft de rechtmatigheid van de op grond van de toestemming tot aan de intrekking uitgevoerde verwerking onaangetast. Voorts kunt u op grond van art. 6 lid 1 alinea 1 punt f te allen tijde bezwaar maken tegen het hierboven beschreven gebruik van persoonsgegevens. Trek hiervoor uw toestemming in. U kunt uw toestemming intrekken door middel van de hiervoor bestemde instelling voor het ontvangen van pushnotificaties in de instellingen van uw eindapparaat.

(5) Uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het behalen van het doel van het verzamelen ervan. Uw gegevens worden dus opgeslagen zolang het abonnement op onze pushnotificaties actief is.

(6) Om het ophalen van inhoud (bijv. afbeeldingen) te versnellen alsook om aanvallen af te weren, maakt CleverPush in het kader van een orderverwerking op basis van de standaard bedingen in de overeenkomst gebruik van de aanbiedingen van cloudflare.com, een aanbod van Cloudflare, Inc. 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, VS. CleverPush slaat op de servers van Cloudflare geen gegevens op die persoonsgegevens bevatten maar alleen een algemene inhoud zoals tekst of afbeeldingen hebben. Wanneer deze inhoud wordt opgehaald, brengt het door u gebruikte eindapparaat een verbinding tot stand met CloudFlare en wordt hierdoor het IP-adres van het door u gebruikte eindapparaat verwerkt.

3. Agendafunctie

(1) Via de agendafunctie kunt u releasedata in de door u op uw eindapparaat gebruikte agenda's laten invoeren. Wij gebruiken de toegang tot de agenda uitsluitend voor dit doeleinde en hebben geen toegang tot andere gegevens die in uw agenda zijn ingevoerd.

(2) Om de agendafunctie te kunnen gebruiken, moet u de app actief toegang verlenen tot de agenda (zie § 3). Dit gebeurt door positief beantwoorden van de betreffende vraag van het besturingssysteem dat door uw eindapparaat wordt gebruikt resp. door latere activering in de app-instellingen van uw eindapparaat. Rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is dus uw toestemming volgens art. 6 lid 1 alinea 1 punt a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door de toegangsrechten in de app-instellingen voor de toekomst uit te schakelen.

4. Zoekfunctie

(1) Wij maken voor onze zoekfunctie gebruik van de diensten van de everysize GmbH, Schellengasse 2, 74072 Heilbronn, Duitsland. Hiervoor sturen wij uw zoekopdracht door naar everysize. Met deze gegevens voert everysize dan een zoekopdracht in alle aangesloten webshops uit en stuurt het zoekresultaat terug naar onze app. Deze gegevensverwerking is absoluut vereist om de door u gevraagde service te kunnen leveren.

(2) Als u via een zoekresultaat overschakelt naar de aangesloten shop ontvangen wij en everysize een provisie van de beheerder van de shop ("affiliatie-link"). Hierbij wordt als bewijs en voor analysedoeleinden door ons resp. everysize informatie opgeslagen (fabrikant, sneaker-model, prijs, schoenmaat, partner-shop, bron van de weg naar de shop (app/link), landingspagina, identificatie-ID, gepseudonimiseerd IP-adres). Hierop is zowel ons bedrijfsmodel als dat van everysize gebaseerd. Zonder deze monetarisering zouden wij en everysize u onze service niet gratis kunnen aanbieden. Het gerechtvaardigde belang van ons en everysize vormt conform art. 6 lid 1 alinea 1 punt f AVG de rechtsgrondslag voor de hiermee in verband staande gegevensverwerking.

Analyse van gegevens en reclame

Als u gebruik maakt van onze app kan uw gedrag met behulp van bepaalde analysetools statistisch worden geëvalueerd en voor reclame- en marktonderzoeksdoeleinden of ter verbetering van ons aanbod worden geanalyseerd. Bij het gebruik van dergelijke hulpmiddelen zorgen wij ervoor dat de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming worden nageleefd. Bij gebruikmaking van externe dienstverleners (contractverwerkers) worgen wij er door middel van passende contracten met de dienstverleners voor dat de gegevensverwerking aan de Duitse en Europese normen voor gegevensbescherming voldoet.

1. Google Analytics for Firebase

(1) Wij gebruiken Google Analytics for Firebase (hierna Firebase Analytics genoemd) voor de analyse van het gebruiksgedrag. Aanbieder is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Firebase Analytics omvat verschillende functies die voor ons een analyse van uw in-app-gedrag mogelijk maken. Op deze manier kunnen wij bijvoorbeeld uw schermweergaven, bediening van knoppen, in-app-aankopen of de effectiviteit van promoties analyseren. Verder kunnen wij vaststellen welke functies binnen onze app vaak of zelden worden gebruikt. Voor dit doel slaat Firebase Analytics o.a. het aantal sessies en de duur ervan, besturingssystemen, apparaatmodellen, regio en een reeks andere gegevens op. Voor het gebruik van Firebase Analytics is mogelijk de overdracht van uw persoonsgegevens naar de Verenigde Staten vereist. Een gedetailleerd overzicht van de door Firebase Analytics vastgelegde gegevens vindt u op https://support.google.com/firebase/answer/6318039?hl=de.

(2) Firebase Analytics wordt gebruikt om deze app te optimaliseren en ons aanbod te verbeteren. Dit is een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in art. 6 lid 1 punt f AVG. Meer informatie over het Firebase platform en de gegevensbescherming vindt u onder https://www.firebase.com/terms/privacy-policy.html . Google LLC heeft zich gebonden aan het EU-US Data Privacy Framework. Informatie over de Data Privacy Framework-status van Google LLC vindt u onder https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search .

2. Google Firebase Crashlytics

(1) Wij gebruiken Google Firebase Crashlytics (hierna Crashlytics genoemd) voor de analyse en verwerking van in onze app optredende fouten. Aanbieder is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Crashlytics is een realtime reporter, waarmee wij stabiliteitsproblemen van de app kunnen traceren, prioriteren en verhelpen. In het geval van een crash van de app stelt Crashlytics een kleine geheugendump op van de apparaatinformatie die relevant is voor de foutenanalyse. Voor het gebruik van Crashlytics is mogelijk de overdracht van uw persoonsgegevens naar de Verenigde Staten vereist. Voorbeelden van gegevens die door Crashlytics worden verzameld en doorgegeven, zijn te vinden op https://firebase.google.com/support/privacy?hl=de#crash-stored-info. Ga voor meer informatie over Crashlytics naar https://firebase.google.com/docs/crashlytics?hl=de .

(2) Het gebruik van Crashlytics is uitsluitend bedoeld om de stabiliteit van onze app te verbeteren. Dit is een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in art. 6 lid 1 punt f AVG. De hierbij verzamelde gegevens worden alleen opgeslagen voor de periode van foutieve verwerking en vervolgens in overeenstemming met de voorschriften inzake gegevensbescherming verwijderd. Meer informatie over het Firebase platform en de gegevensbescherming vindt u onder https://www.firebase.com/terms/privacy-policy.html . Google LLC heeft zich gebonden aan het EU-US Data Privacy Framework. Informatie over de Data Privacy Framework-status van Google LLC vindt u onder https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search .

3. Adjust

(1) Onze app maakt gebruik van het framework Adjust om de efficiëntie van onze campagnes te evalueren en te verbeteren. Met Adjust kunnen we nagaan van waar en via welke link u onze app hebt gedownload. Dit helpt ons beter te begrijpen door welke marketing- en reclamecampagnes wij nieuwe belangstellenden voor onze app bereiken. Bovendien analyseert Adjust uw gebruik van onze app, d.w.z. welke functies u hoe vaak gebruikt en op welke knoppen u klikt. Deze informatie gebruiken wij om het gebruik van de app door onze gebruikers beter te begrijpen en verder te verbeteren. Rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is ons gerechtvaardigde belang volgens art. 6 lid 1 alinea 1 punt f AVG.

(2) De verzamelde gegevens worden, door deze te koppelen aan de advertentie-ID van uw eindapparaat principieel geanonimiseerd geëvalueerd. U hebt de mogelijkheid om de tracking door middel van Adjust via de volgende website te deactiveren: https://www.adjust.com/forget-device/ .

(3) Adjust is een product van de Adjust GmbH, Saarbrücker Straße 37A, 10405 Berlijn, Duitsland. Met deze dienstverlener hebben wij in een voor de gegevensbescherming vereiste omvang een overeenkomst gesloten ter bescherming van uw gegevens. Meer informatie over gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in verband met het gebruik van het Adjust framework vindt u onder https://www.adjust.com/security/ .

4. Reclame- resp. AD-ID

(1) Voor reclamedoeleinden gebruiken wij een reclame-ID (Android) resp. AD-ID (iOS). Dit betreft een uniek, echter niet-gepersonaliseerd en niet-permanent identificatienummer voor een bepaald eindapparaat dat door het betreffende besturingssysteem wordt geleverd. Wij gebruiken deze ID om u gepersonaliseerde reclame ter beschikking te stellen en uw gebruik te kunnen evalueren. Wij koppelen deze ID niet aan persoonsgegevens van uw eindapparaat.

(2) In de betreffende apparaatinstellingen van het besturingssysteem kunt u uw eindapparaat voor reclame en tracking van gepersonaliseerde reclame deactiveren. Wij kunnen dan alleen nog de volgende maatregelen uitvoeren: het meten van uw interactie met banners door het tellen van het aantal advertenties van een banner zonder een klik hierop ("frequency capping"), het klikpercentage, het vaststellen van het unieke gebruik ("unique user") evenals veiligheidsmaatregelen, fraudebestrijding en het oplossen van fouten. Bovendien kunt u ook in de apparaatinstellingen te allen tijde de reclame- resp. AD-ID resetten.. Dan wordt er een nieuwe ID aangemaakt die niet met de eerder verzamelde gegevens wordt samengevoegd. Wij wijzen u erop dat u mogelijk niet alle functies van onze app kunt gebruiken als u het gebruik van reclame- resp. AD-ID beperkt.

Overige diensten van derden

1. Integratie van DatoCMS

(1) Deze app vertegenwoordigt inhoud die in DatoCMS, een zog. Headless Content Management-systeem, beheerd wordt. Deze inhoud bevindt zich op servers van de aanbieder van DatoCMS, waardoor oproepen van deze servers met de daaraan verbonden gegevensoverdracht plaatsvinden.

(2) Het gebruik van DatoCMS is om technische redenen noodzakelijk om u de door u gewenste inhoud te kunnen weergeven. Rechtsgrondslag voor het gebruik is ons gerechtvaardigde belang volgens art. 6 lid 1 punt f AVG.

(3) Aanbieder van DatoCMS is Dato S.r.l., Via Francesco Botticini 3, 50143 Florence, Italië. Informatie over gegevensbescherming van Dato S.r.l. vindt u onder https://www.datocms.com/legal/privacy-policy .

2. Integratie van de webanalyseservice Sentry

(1) Wij maken gebruik van de webanalyseservice Sentry van de aanbieder Functional Software, Inc., 45 Fremont Street, 8th Floor, San Francisco, CA 94105, VS om fouten en problemen die bij het gebruik van onze app optreden, te identificeren en daardoor de stabiliteit van onze app te verhogen. Sentry is uitsluitend bedoeld voor deze doeleinden en verwerkt geen gegevens voor andere doeleinden. Rechtsgrondslag voor het gegevensverwerking is ons gerechtvaardigde belang conform art. 6 lid 1 punt f AVG. De verzamelde gegevens, zoals informatie over het eindapparaat, de opgeroepen functie of het tijdstip van de fout, worden onmiddellijk na het verzamelen effectief geanonimiseerd (IP-anonimisering) en dus niet persoonsgerelateerd verder verwerkt. Als de gegevens niet langer nodig zijn voor verdere foutenanalyse, worden deze onmiddellijk verwijderd. Meer informatie hierover vindt u in de aanwijzingen inzake gegevensbescherming van Functional Software: https://sentry.io/privacy/ .

(2) Functional Software is lid van het EU-US Data Privacy Framework en heeft zich gebonden aan de bijbehorende voorschriften inzake gegevensbescherming met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van EU-burgers in de VS. Volgens het adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie wordt hiermee een adequate mate van gegevensbescherming zoals bedoeld in art. 45 lid 2 AVG gewaarborgd en is een gegevensoverdracht naar de VS toegestaan. Details hierover vindt u onder https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?id=a2zt0000000YdenAAC&status=Active .